سالن آمفی تئاتر بیمارستان بزرگ جهرم

سالن آمفی تئاتر دارالقرآن محمدییه

سالن آمفی تئاتر شرکت ملی گاز قزوین