سالن کنفرانس ثبت اسناد و املاک استان البرز

سالن کنفرانس اداره کل کتابخانه های عمومی قم 

سالن مرکزی حراست شهرداری تهران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سالن کنفرانس پالایشگاه شماره 4 عسلوییه